Python 2.7 හැඳින්වීම සහ ස්ථාපනය

Python යනු සාමාන්‍ය යෙදුම් (General Purpose), උසස් භාවිත (High Level), විවෘත සහ නිදහස් භාවිත (Free and Open Source)ක්‍රමලේඛණ භාෂාවකි (Programming Language). අනෙකුත් භාෂා සමග සංසන්දනය කිරීමේදී මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ මෙහි ආකෘතිය (syntax) එක පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකිවීම සහ අවම පේලි ගණනකින් වැඩසටහනක් ලිවීමට ඇති හැකියාවයි. ක්‍රමලේඛනයේදී විවිධ ක්‍රමෝපායන්(multiple programming paradigms) වන වස්තු පාදක (object-oriented)ප්‍රගම්‍ය (imperative)සහශ්‍රීතීය(functional)ක්‍රමලේඛණය ආදියට දක්වන සහය නිසා මෙය වඩාත් ජනප්‍රිය වීඇත. මෙහෙයුම් පද්ධති ගණනාවකදීම වැඩසටහන් ක්‍රියාකරවිය හැකිවීම සහ වේගවත් ව අඩු කාලයකදී වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛනය කරගත හැකිවීම නිසා සහ Django වැනි Framework හරහා අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් ලිවිය හැකි වීම මෙය වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය වීමට සාධකයන් වී ඇත.
Python පරිගණකයේ ස්ථාපනය කීරීම. Python නවතම සංස්කරණය 3.3.0 වුවද මෙම ලිපිපෙලින් ආවරණය වන්නේ 2.7 සංස්කරණය භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛනය කරන අයුරුයි. නමුත් ස්ථාපනය කිරිමේ පියවර වල වෙනසක් සංස්කරණ දෙක තුල දක්නට නොලැබේ. Linux පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති Linux පාදක ජනප්‍රිය මෙහෙයුම් පද්ධති (Ubuntu,Fedora) ගණනාවක් සමඟම Python ස්ථාපනය වී පැමිණේ. නමුත් එසේ නොමැති අවස්තාවන්හිදී සියලුම Linux පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා පහත ආකාරය භාවිත කල හැක.
  1. wget http://python.org/ftp/python/2.7.3/Python-2.7.3.tgz Command එක terminal හි සටහන් කොට Enter යතුර ක්‍රියාකරවන්න

2. Python වැඩසටහන බාගත වීම සිදුවේ.

3. මෙය අවසන් වූ පසු tar -xzf Python-2.7.3.tgzCommand එක terminal හි සටහන් කොට Enter යතුර ක්‍රියාකරවන්න.

4.පහත command එක යොදා Python extract වූ directory එකට යන්න.

5.දැන් පහත command එක යොදා Python ස්ථාපනය කල හැක.

Debian පාදක වූ Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධති වලදී පහත විධානය මගින්ද මෙය ස්තාපනය කල හැක. $ sudo apt-get install python2.7 Arch Linux පාදක වූ මෙහෙයුම් පද්ධති වලදී පහත විධානය මගින්ද මෙය ස්තාපනය කල හැක. sudo pacman –S python2 Windows මෙහෙයුම් පද්ධති වලදී ස්ථාපනය.

1. ප්‍රථමයෙන්ම Python windows installer එක පරිගනකයට භාගත කරගැනීම සිදු කල යුතුය.

2. මේ සඳහා මෙමෙ සබැදිය භාවිතා කරන්න http://www.python.org/download/releases/2.7/

3. එහි ඇති Download කොටසින් පහත දක්වා ඇති Files දෙකෙන් එකක් download කරගැනීම කරගත යුතුයි.(මෙහෙයුම් පද්ධතිය 32 bit නම් පලමු ගොනුවද 64bit නම් දෙවන ගොනුවද භාගත කරන්න.)

fig4

4.මෙය බාගත කල පසු සාමාන්‍ය වැඩසටහනක් ස්ථාපනය කරන අයුරින් Double click කර ස්ථාපනය කල හැක.

5.මෙහිදී පෙන්වා ඇති පරිදි තේරීම සිදු කර “Next ” Click කරන්න. ඊට පසුව පහත පරිදි ලැබෙන කවුළුවේ Python ස්ථාපනය වන ස්ථානය තේරීම සිදු කරන්න.

6. “Next ” Click කර පසු පහත කවුළුව වෙත පැමිණේවි. මෙහිදි Python සමග ස්තාපනය වන වෙනත් සේවාවන් තෝරාගැනීමේ පහසුකම සහ පරිගණක දෘඩ තැටියේ ඉඩ භාවිතය පිලිබඳව විස්තර කිරීමක් ඇත. “Next ” Click කර ස්ථාපනය ආරම්භ කරන්න.

ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වූ පසු Start Menu හි පහත පරිදි පෙන්වනු ඇත.

Python ස්ථාපනය පරීක්ෂා කිරිම Python සාර්ථක ලෙස පරිගණකයේ ස්ථාපනය වූ බව සනාත කිරිමට පහත පියවර අනුගමනය කල හැක. Linux පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති. 1.Terminal එකෙහි Python යනුවෙන් type කරන්න.

පහත පරිදි Terminal මත දර්ශනය වේ නම් Python සාර්ථකව ස්ථාපනය වී ඇත.

Windows මෙහෙයුම් පද්ධති Python command line utility ය හරහා වැඩසටහන්ලිවීම පරීක්ෂා කීරීම සඳහා පහත පරිදි start menu හරහා ගොස් Python(command lineතෝරා ගන්න. එවිට පහත වැඩසටහන විවෘත වේනම් Python සාර්තක ලෙස ස්ථාපනය වී ඇත.

සමහරක් සංකීර්ණ Python පාදක වැඩසටහන් ක්‍රියාකරවීම සදහා Python Interpreter එක Advanced system variable PATH එකක් හරහා ක්‍රියා කරවීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. මේ සඳහා My computer මත “Right Click ” කර properties තෝරා ගන්න.

ඉන් පසුව Advanced systemsettings තෝරා ගන්න.

මින් පසුව පහත කවුළුව වෙත යොමුවනු ඇත.එහි “Environment Variables” තෝරාගන්න.

පහත කවුළුවට දැන් යොමුවෙනු ඇත. එහි PATH යන්න දැනට නොමැතිනම් NEW click කරන්න.

දැන් ලැබෙන කවුළුවේ පහත තොරතුරු ලබා දෙන්න.

මෙහි, Variable name සඳහා PATH Variable Value සඳහා C:\Python27;C:\Python27\Lib\site-packages\;C:\Python27\Scripts\; දැනටමත් PATH variable එක පවතී නම් එහි දැනට පවතින Variable Value එක අවසානයට C:\Python27;C:\Python27\Lib\site-packages\;C:\Python27\Scripts\; එක් කරන්න. “OK” click කර සියලු සැකසුම් save කර ගන්න. දැන් Ms-DOS prompt එකට ගොස් python යනුවෙන් type කර “Enter” key press කල පසු පහත කවුළුව ලැබෙනු ඇත.

fig22

Python මගින් ලබාදෙන IDLE IDE එක භාවිතයෙන්ද පහසුවෙන් වැඩසටහන් ලිවිය හැක. මෙහිදි command line utility වැඩසටහනට වඩා වැඩි පහසුකම් ගණනාවක් ලබාදෙයි. මෙයට පිවිසීම සඳහා python ස්ථාපනය කල පසු Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිවලදී නම් Terminal හි “idle” යනුවෙන් type කර Enter කිරීමෙන්ද

Windows මෙහෙයුම් පද්ධති වලදී Start menu හරහා ගොස් පහත පරිදි “IDLE (Python GUI)” තෝරා ගැනීම මගින්ද විවෘත කරගත හැක.

සුභ පැතුම්! Python ක්‍රමලේඛනය කිරිම සදහා ඔබේ පරිගණකය දැන් සූදානම්. IDLE වැඩසටහන භාවිතය කරන අයුරු සමගින් මීලඟ ලිපියෙන් හමුවෙමු. {flike}

You may also like

Python Basic Syntax & Print Function
Python Basics & IDLE IDE
Python – 2