මානව භාෂා වල ව්‍යාකරණ මෙන්ම පරිගණක භාෂාවල ව්‍යාකරණ භාවිතය syntax ලෙස හැඳින්විය හැක. එමෙන්ම භාෂාවට අදාලව keywords යනුවෙන් වෙන්කරන ලද වචන රාශියක්ද ඇත. මේවා variables හැඳින්වීමට යොදා නොගනී.
Python Basic Syntax එකට අදාලව syntax එක අධ්‍යනය කරමු. Print function Print function එක මගින් Python shell එක මත යම් දත්ත print කරගත හැක. යම් ගණිත කර්ම වල ප්‍රතිඵල සහ වැඩසටහන් වල outputs මේ මතට print කරගත හැක. මේ පිලිබඳව උදාහරණ කීපයක් බලමු.  
“ ” print විධානයට පසුව යෙදීම නිරීක්ෂණය කරන්න. ගණිතමය ප්‍රකාශනයක ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමේදී “ ” යොදා නොමැති අතර string ආකාරයේ දත්ත එලෙසම print කරගැනීමේදි එය යොදා ඇත. Print විධානය පරිගණක වැඩසටහනක් ලිවිමේදි වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා වන විධානයකි. මේ සඳහා අවශ්‍ය නම් python variables භාවිතා කල හැක. වෙනත් පරිගණක භාෂාවල මෙන් නොව python වල variables වලට අදාල data type එක වෙනම ලබාදීම අවශ්‍ය නැත. Python යනු loosely typed පරිගණක භාෂාවකි. නමුත් පරිගණක භාෂාවක භාවිතා වන සම්මත data types (දත්ත ආකාර ) කීපයක් පවතී. int float string දත්ත assignment කිරීම(variables assignment) යනු මෙම දත්ත ආකාරයන්ට තොරතුරු ගබඩා කර ගැනීමයි. count variable එක සඳහා int ආකාරයේ දත්තයක් assign කර ඇති අතර පිලිවෙලින් float සහ string ආකාරයේ දත්ත assign කිරීම දක්වා ඇත. Python මගින් මෙම variable types,assign කිරීමට පෙර initialize කිරිමක් අවශය නොවේ. (මෙය python සහ වෙනත් භාෂාවන් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කමකි.) දැන් print විධානය මගින් තොරතුරු print කරගත හැක Variable assignment සඳහා අවශ්‍ය නමක් භාවිතා කල හැක. භාවිතා කරන දත්තය පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකි නම් මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ලබා දෙයි. නමුත් පහත වචන keywords නිසා ඒවා ලබානොදිය යුතුයි. Multiple assignment තනි පේලියකින්ම variables කිපයක්ආදේශ (assign)කිරීම. Python statement branching and indentation Python වැඩසටහනක ව්‍යුහය (structure)සලකා බැලිමේදී එහි කොටස් වෙන්කිරීම සිදුකරන්නේ අනෙකුත් බොහොමයක් පරිගණක භාෂාමෙන් නොව line indentation එකෙනි. එමෙන්ම : (colon ) භාවිතයද සිදු කරයි. ඉහත වැඩසටහනට අනුව True: පසුව එයට අදාල print විධානයේ පිහිටීම 1indent එකකි. IDLE IDE එක භාවිතයෙන් මෙය ලිවීමේදී True: පසුව “Enter” key press කිරීම මගින් මීළඟ line එක indent සහිතවම ගත හැක. නැතහොත් tab යතුර මගින්ද මෙය සිදු කල හැක. මෙය Python වැඩසටහනක අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. නිවැරදිව indent නොතැබීමෙන් වැඩසටහනේ සෙවිය නොහැකි ගැටළු පවා ඇතිවිය හැක. IDLE IDE එක මගින් මෙම කාර්යය පහසු කරයි. Python comments පරිගණක කේතයක comments ඇතුළත් කිරීම මගින් එය කියවීමේ සහ තේරුම් ගැනීම පහසු කරයි. Python වල comments ඇතුළත් කරන්නේ පහත පරිදි වේ. මීලග ලිපියෙන් string data type එකට අදාල functions පිලිබඳව සාකච්චා කරමු. {flike}
 

You may also like

Python 2.7 Introduction & Configuration
Python Basics & IDLE IDE
Python – 2