ප‍ල‍වෙ‍නි‍ පා‍ඩ‍ම‍ ප‍ට‍න්‍ ගන්න කලින් එ‍ක‍ දෙ‍ය‍ක්‍ කි‍ය‍න්න‍ ඕ‍නේ‍.මේ පාඩම් සකස් කර ඇත්තේ විවිධ දැනුම් මට්ටම් වල පාඨක ඔබ පදනම් කරගෙනයි. මේ‍ දේ‍ව‍ල්‍ ව‍ල‍ තේ‍රෙන්නේ‍ නැ‍ති‍ දෙ‍ය‍ක්‍ ති‍ය‍න‍ව‍න‍ම්‍ ,

  • Ø    ප‍ල‍වෙ‍නි‍ පා‍ර‍ තේ‍රෙ‍න්නේ‍ නැ‍ති‍ න‍ම්‍ දෙ‍තු‍න්‍ පා‍ර‍ක්‍ කි‍ය‍ව‍න්න‍. 
  • Ø    එහෙමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ලැ‍ජ්‍ජ‍ වෙ‍න්නේ‍ නැ‍ති‍ව‍ අ‍හ‍න්න‍. 
  • Ø    (නැත්නම් තේරුනා වගේ සද්ද නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්)  

ඒවගේම මෙම පාඩම් මාලාව සිංහලෙන් ගෙනාවට හැම සංකල්පයක්ම සිංහලයට පරිවර්තනය කල නොහැකි බවත් එවන් අවස්ථාවල දී ඉංග්‍රීසි භාවිතා කොට ඇති බවත් සැලකුව මනාය.

Java ME වලට එන්න කලින් අපි ජාවා වල මූලික සංකල්ප ඉගෙන ගත්තට කවුරුත් තරහ වෙන එකක් නෑ නේද? එහෙනම් මු‍ලි‍න්‍ම‍ අ‍පි‍ බ‍ල‍මු‍ මො‍ක‍ක්‍ද‍ මේ‍ ජා‍වා‍ කි‍ය‍න්නේ‍? ජා‍වා‍ කි‍ය‍න්නේ‍ programming language එ‍ක‍ක්‍.ඒ‍ කි‍ය‍න්නේ‍ ක්‍ර‍ම‍ලේ‍ඛ‍න‍ භා‍ෂා‍ව‍ක්‍. එ‍ත‍කො‍ට‍ මො‍ක‍ක්‍ද‍ මේ‍ programming language එ‍ක‍ක්‍ කි‍ය‍න්නේ‍? ඔ‍ය‍ගො‍ල්‍ලෝ‍ ද‍න්න‍වා‍ ඇ‍ති‍ ඉ‍ස්‍ස‍ර‍ ක්‍ර‍ම‍ ලේ‍ඛ‍න‍ ශි‍ලි‍පී‍න්‍ ප‍රි‍ග‍ණ‍ක‍ වැ‍ඩ‍ස‍ට‍හ‍න්‍ ලි‍ව්‍වේ‍ 1001 1110 ක්‍ර‍ම‍ය‍ට‍. මේ‍ක‍ ත‍මා‍ ප‍රි‍ග‍ණ‍ක‍ය‍ට තේ‍රෙ‍න‍ එ‍ක‍ම‍ භා‍ෂා‍ව.ඕ‍ක‍ හොද‍ට‍ අ‍ධ්‍ය‍න‍ය‍ ක‍ලො‍ත්‍ තේ‍රේ‍යි‍ ඔ‍ය‍ දෙ‍කේ‍ පා‍ද‍යෙ‍ සං‍ඛ‍්‍යා‍නේ‍ කි‍ය‍ලා‍,ඇ‍යි‍ දෙ‍කේ‍ පා‍ද‍යෙ‍ සං‍ඛ්‍යා‍ ග‍ත්‍තේ‍ 10 පා‍ද‍ය‍ ග‍න්නේ‍ නැ‍ති‍ව‍? දෙ‍කේ‍ පා‍ද‍යේ‍ සං‍ඛ්‍යා‍ ව‍ල‍ ති‍ය‍න්නේ‍ 1,0 වි‍ත‍ර‍යි‍.ත‍ත්‍ ව‍ 2 යි‍. ද‍හ‍යේ‍ පා‍ද‍යේ‍ සං‍ඛ්‍යා‍ ව‍ල‍ 0,1,….,7,8,9 වෙ‍න‍ක‍න්‍ සං‍ඛ්‍යා‍ 10ක්‍ ති‍ය‍න‍වා‍.ඒ‍ කි‍ය‍න්නේ‍ ත‍ත්ව‍(states) 10ක්‍ ති‍ය‍න‍වා‍.ඒ‍ක‍ හි‍න්‍දා‍ දෙ‍කේ‍ පා‍ද‍යේ‍ සං‍ඛ්‍යා‍ හ‍රි‍ ලේ‍සි‍යි‍.ඉ‍ලෙ‍ක්‍ට්‍රො‍නි‍ක‍ වි‍ද‍්‍යා‍වේ‍ වි‍දි‍හ‍ට‍ අ‍පි‍ට‍ ඔ‍ය‍ 1,0 ය‍න‍ ත‍ත්ව‍ වැ‍ඩි‍ වි‍දු‍ලි‍ ධා‍රා‍ව‍ක්‍ හා‍ ඊ‍ට‍ අ‍ඩු‍ වි‍දු‍ලි‍ ධා‍රා‍ව‍ක්‍ තු‍ලි‍න්‍ නි‍රූ‍ප‍න‍ය‍ ක‍ල‍ හැ‍කි‍යි‍.

ඔ‍ය‍ ක්‍ර‍ම‍ය‍ට‍ වැ‍ඩ‍ස‍ට‍හ‍න‍ක්‍ ලි‍ය‍න්න‍ ගි‍යො‍ත්‍ ජී‍වි‍ත‍ කා‍ලය‍ම‍ කැ‍ප‍ ක‍ර‍න්න‍ වෙ‍න‍ හින්දා  assembly language එ‍ක‍ හ‍දු‍න්‍ව‍ලා‍ දු‍න්නා‍.ඒ‍ක‍ මේ‍ ව‍ගේ‍

MV 0, SUM

MV NUM, AC

Assembly language එ‍කෙ‍න්‍ ලි‍ය‍න‍ වැ‍ඩ‍ස‍ට‍හ‍න්‍ assembler ම‍ගි‍න්‍ 101011 ට‍ ප‍රි‍ව‍ර්‍ත‍න‍ය‍ ක‍ර‍න‍වා‍.මේ‍ක‍ low-level-programming language එ‍ක‍ක්‍.මේ‍ languages අ‍පි‍ට‍ තේ‍රු‍ම්‍ ග‍න්න‍ ටි‍ක‍ක්‍ අ‍මා‍රු‍යි‍.හැ‍බැ‍යි‍ ප‍රි‍ග‍න‍ක‍ය‍ට‍ ලේ‍සි‍යි‍. මේ‍ක‍ත්‍ ප්‍ර‍මා‍ණ‍ව‍ත්‍ නැ‍ති‍ හි‍න්‍දා‍,මී‍ට‍ත්‍ ප‍ස්සේ‍ ආ‍වා‍ high-level-programming languages. ඒ‍ කි‍ය‍න්නේ‍ අ‍පි‍ට‍ තේ‍රු‍ම්‍ ග‍න්න‍ ලේ‍සි‍යි‍, හැ‍බැ‍යි‍ ප‍රි‍ග‍න‍ක‍ය‍ට‍ අ‍මා‍රු‍යි‍. ඔ‍න්න‍ ඔ‍ය‍ ගො‍ඩ‍ට‍ ත‍මා‍ java වැ‍ටෙ‍න්නේ‍.

අ‍ම‍ත‍ර‍ දැ‍නු‍ම‍ට‍: 

ජා‍වා‍ ක්‍ර‍ම‍ලේ‍ඛ‍න‍ භා‍ෂා‍වේ පියා ලෙස සැලකෙන ‍ ම‍හා‍චා‍ර්ය‍ ජේ‍ම්‍ස්‍ ගො‍ස්‍ලි‍න්‍ ම‍හ‍තා‍(Dr. James Gosling) විසින් 1990 දී C++ ක්‍රමලේඛ භාෂාව භාවිතා කර නිර්මාණය කල ක්‍රමලේඛ  භාෂාව Oak ලෙස හදුන්වා දෙන ලදී.‍පසුව Oak -> Green -> Java බවට විකාශනය විය. Sun Micro Systems වි‍සි‍න්‍ Java devolop කි‍රී‍මේ‍දී‍ එ‍ය‍ Unix Workstation එ‍ක‍ක‍ run කි‍රී‍ම‍ට‍ ව‍ඩා‍ත්‍  සු‍දු‍සු‍ බ‍ව‍ පැ‍ව‍සු‍ව‍ද‍ ‍ එ‍ය‍ Platform Natuaral Language එ‍න‍ම්‍ ඔ‍නෑ‍ම‍ ප‍රි‍ග‍ණ‍ක‍ ප‍සුබි‍ම‍ක‍ ඕ‍නෑ‍ම‍ මෙ‍හෙ‍යු‍ම්‍ ප‍ද්‍ධ‍ති‍ය‍ක‍ ධා‍ව‍න‍ය‍ කල‍ හැ‍කි‍ සේ‍ ප‍සු‍ව වැ‍ඩි‍ දි‍යු‍ණු‍ ක‍ර‍න‍ ල‍දී‍.

 එතකොට Java ව‍ල‍ ගු‍ණාං‍‍ග(features) මො‍න‍වා‍ද‍‍..?

 ඒක ඊලඟ ලිපියෙන්…..

{flike}

You may also like

C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
3.ජාවා වැඩසටහනක ක්‍රියාවලිය
Java Lesson 01