මෘදුකාංගයේ ධාවනය පාලනය(control statements)

if, else හා else if පාලක

if හා else භාවිතය
int i=0;
if (i==0) // operators
	printf("i is 0");
else
	printf("i is not 0");
else තුල if එකක් භාවිත කිරීමට සිදුවන විට එය කෙටි කර else if භාවිත කළ හැක. තවද if ද කෙටි කල හැක,
int i,j=0;
i=(j>0) ? 1 : -1;
මෙයින් j>0 නම් i=1 වේ නැත්නම්, i=-1 වේ.

switch පාලකය

if විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා වීම වලක්වා ගැනීමට මෙය යෝග්‍යය, එහෙත් මෙහි , != කාරක භාවිතා කළ නොහැක සමාන වීම් වලට පමණක් භාවිතා වේ. තවද break; ලෙස නොමැති නම් ඊට පහළ ඇති block එකත් ධාවනය වේ, switch එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් එළියට ඒමට break; අවශ්‍යය.
int i=9;
switch (i){
	case 1: {
		printf("i is 1");
		break;
	}
	case 2: {
		printf("i is 2");
		break;
	}
	default: {
		printf("i is not 1 or 2");
	}
}

for පාලකය

int i;
for (int i=0;i	printf("%d\n",i);

while පාලකය

int i=0;
while(i<10){
 	printf("%d\n",i);
	i++;
}
C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ ශ්‍රිතයන් භාවිතා කරන අයුරු ඊළඟ කොටසින් බලාපොරොත්තු වන්න…. {flike}

You may also like

HelloWorld.c
C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
විචල්‍යයන්