දත්ත ව්‍යුහ(data structures)

මේවා නව C සමඟ පෙරනිමියෙන් නොපැමිණෙන data types අර්ථ දැක්වීමට භාවිතා වේ, අර්ථ දැක්වීම් C කේත ගොනු වේ තිබිය හැකි වුව ද වඩා යෝග්‍ය වන්නෙ ඒවා header ගොනු වල ඇතුළත් කිරීමයි පහත උදාහරණයේ id, name හා age යන දත්ත ගබඩා කරගනී.
student.h
struct student{
 int id;
 char name[256]; // මේ සදහා char *name ද භාවිතා කළ හැක pointers බලන්න
 int age;
};

main.c
#include 
#include
int main(){
struct student s1;
s1.id = 20102203;
s1.age = 21;
sprintf(s1, “nimal”); // s1.name = “nimal” භාවිත කළ නොහැක, pointers බලන්න
printf(“id %d, name %s, age %d”, s1.id, s1.name, s1.age);
return 0;
}

දත්ත ගොනු

#include int main(){  FILE* fp ;  fp = fopen ( "test.txt","r" ) ;  if( fp == NULL ){   printf("cannot open file") ;   exit(1) ;  }  printf("read char %c", fgetc(fp));  fprintf(fp,"write");  fclose(fp); }

pointers

pointers යනු memory address ගබඩා කළ හැකි විශේෂ විචල්‍යය වර්ගයකි, මෙම වර්ගය සාමාන්‍ය විචල්‍යයට * එකතු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක. තවද විචල්‍යයක් ගබඩා වී ඇති memory address එක ලබාගැනීම එයට ඉදිරියෙන් & එකතු කිරීමෙන් කරගත හැක.
int i = 10;
int* j = &i;
int *k = &i;

cast කිරීම

විචල්‍යයක් වෙනත් විචල්‍යය වර්ගයකට මාරු කිරීම මෙයින් කළ හැක.
int i=10;
long h = (long) i;
float x = (float) i;
printf(“%ld %f”,h,x); Pointers භාවිතා කරන අයුරු ඊළඟ කොටසින් බලාපොරොත්තු වන්න…. {flike}

You may also like

HelloWorld.c
C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
විචල්‍යයන්