අපි පසුගිය සතියේදී කතා කලා, කොහොමද සරල JavaScript  program  එකක්run  කරගන්නේ කියලා.අද අපි බලමු මේ JavaScript  language එක ඇතුලේ කොහොමද variables define  කරන්නේ කියලා. Variable එකක් භාවිතා කරන්නේ  අපේ program එක ඇතුලේ data store කරලා තබා ගන්න.මෙහිදී variable එකට name එකක් සහ value  එකක් තිබෙනවා.අපි බලමු කොහොමද variable එක  define කරගන්නේ කියලා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
     script type=
     "text/javascript"
     > 
     var greet="Hello !. This is my second program"; document.writeln(greet); /script>

මේ Script එකේ Output එක ඔබට පහත ආකාරයට ලැබිය යුතුයි.

 JavaScript – 02

මෙහිදී මම  greet  කියලා variable define එකක් කරගෙන තියෙනවා.

මේ variable එකක් define කරද්දි, මුලින් variable එකක් බව අඟවන්න var කියලා type කරන්න ඕනේ.ඊට පස්සේ variable එකේ name  එක. දැන් ඒකට value  එකක් දෙන්න ඕනේ.

{flike}

You may also like