සංඛ්‍යා පද්ධති… පරිගණක අධ්‍යාපනයේදී කතා නොකරම බැරි මාතෘකාවක්.විශේෂයෙන්ම එය විෂය ICT/GIT නිර්දේශයන්ට අදාළ නිසා, අපි ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නට සිතුවා.මේ දිගහැරෙන්නේ එහි පලමු කොටසයි. ICT/GIT විෂය නිර්දේශයන්ට අදාළ කොටස් සියල්ලම සහෘද ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප බලාපොරොත්තු වනවා.

Basic of Number System

අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් කිරිමට භාවිතා කරනුයේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාය. එනම් ඉලක්කම් 10 ක් (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) භාවිතා කරමින් සකසා ගන්නා සංඛ්‍යාය. උදා : 103 මෙහිදී 0-9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා වු අතර අමතර කිසිදු සංකේතයක් භාවිතා නොවීය. මෙහි 3 යනු එකස්ථානයේ අගයයි. 0 යනු දහයස්ථානයේ අගයයි. 1 යනු සියස්ථානයේ අගයයි. මෙය වඩාත් පැහැදිලිව විමට ගනකරාමුවක් භාවිතා කරමු. 103 ගනකරාමුවක දක්වමු. Numbering Systems – 01 මින් ඉදිරියට ගනනයන් සදහා බල යෙදා ගමු. ඉහත ගනකරාමුවේ සදහන් අගය සෙවීමට නම් පහත අයුරින් ස්ථානීය අගයන් ගනකරාමුවේ ඇති පබළු ගනනින් වැඩිකර ඒ එක් එක් අගයන්ගේ එකතුව ලබාගත යුතුය. එකස්ථානය X 3 = 3 ( 100X3 = 1 X3) දහයස්ථානය X0= 00 (101X0 = 10 X 0) සියස්ථානය X 1= 100 (102X 1 =100 X 1) දහස්ථානය X 0= 0000 + (103X0 = 1000 X 0) 0103 ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ඕනෑම පාදයකින් දැක්විය හැකි අතර අප බෙහෙවින් දැනගත යුතු පාදයන් කිහිපයකි. එනම්
  • 2 පාදය
  • 8 පාදය
  • 16 පාදය

2 පාදය

2 පාද‍යේ සංඛ්‍යා යනු ඉලක්කම් 2 ක් පමණක් යොදා ගනිමින් නිරූපනය කරන සංඛ්‍යා වේ. 0 සහ 1 යනු එම ඉලක්කම් දෙකයි. ප්‍රථමයේන් 2 පාදය හා 10 පාදය අතර සම්බන්ධය සොයා බලමු.

10 පාදයේ ඉලක්කමක් 2 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම

උදා 01: 27 , 2 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කරමු. මෙහිදී 27 අදාල පාදයෙන් එනම් 2 න් ඉතිරි 0 හෝ 1 ( 2 පාදයේ ඉලක්කමක් ) ලැබෙන තුරු බෙදිය යුතු අතර සෑම බෙදීමකදීම ඉතිරි අගය ඒ ඉදිරියෙන් දැක්විය යුතුය. Numbering Systems – 01 අනතුරුව අවසාන ලබ්ධියේ (අවසාන පිළිතුර ) සිට ඉහළට රූපයේ ආකාරයට ලිවිය යුතුය. එමෙන්ම මතක තබා ගතයුතු කරුණ නම් පාදය සදහන් කිරිමයි. 110102

2 පාදයේ ඉලක්කමක් 10 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම

ඉහත අගය ගණකරාමුවක දැක්වමු. එනම් එක් කනුවක් සදහා භාවිතා කල හැක්කේ එක් පබළුවක් හෝ කිසිත් නොමැතිවය. උදා 02: 110102 Numbering Systems – 01 මෙහිදීද පෙර ගණකරාමුවේ ආකාරයටම අගය සොයමු. 20X 0 = 0 21X 1= 2 22X 0= 0 23X 1= 8 24X 1= 16 එකතුව = 26 ඉහත උදාහරණයෙහි වු 2 පාදයේ සංඛ්‍යාව ගෙන එය නැවත 10 පාදය‍ට හැරවු පසුව ද 26 ලැබෙන බව පැහැදිලිය. උදා 03: 100110210 පාදයට හරවමු….. 20X 0 = 0 21X 1= 2 22X 1= 4 23X 0= 0 24X 0= 0 25X 1= 64 එකතුව = 70

8 පාදය

8 පාද‍යේ සංඛ්‍යා යනු ඉලක්කම් 8 ක් පමණක් යොදා ගනිමින් නිරූපණය කරන සංඛ්‍යා වේ. 0,1,2,3,4,5,6 සහ 7 යනු එම ඉලක්කම් අටයි. 8 පාදය හා 10 පාදය අතර සම්බන්ධය සොයා බලමු.

10 පාදයේ ඉලක්කමක් 8 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම

උදා 04: 401 8 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරමු. මෙහිදීද 401 අදාල පාදයෙන් එනම් 8 න් ඉතිරි 0,1,2,3,4,5,6 හෝ 7 ( 8 පාදයේ ඉලක්කමක් ) ලැබෙන තුරු බෙදිය යුතු අතර සෑම බෙදීමකදීම ඉතිරි අගය ඒ ඉදිරියෙන් දැක්විය යුතුය. Numbering Systems – 01 අනතුරුව අවසාන ලබ්ධියේ (අවසාන පිළිතුර ) සිට ඉහළට රූපයේ ආකාරයට ලිවිය යුතුය. මෙහිදීද මතක තබා ගතයුතු කරුණ නම් පාදය සදහන් කිරිමයි. 6218

8 පාදයේ ඉලක්කමක් 10 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම

ඉහත අගය ගණකරාමුවක දැක්වමු. එනම් එක් කනුවක් සදහා භාවිතා කල හැක්කේ පබළු 1,2,3,4,5,6,7 හෝ කිසිත් නොමැතිවය. උදා 05: 6218 Numbering Systems – 01 මෙහිදීද පෙර ගණකරාමු වල ආකාරයටම අගය සොයමු 80X 1 = 1 81X 2= 16 82X 6= 384 එකතුව = 401 ඉහත උදාහරන‍යෙහි වු 8 පාදයේ සංඛ්‍යාව ගෙන එය නැවත 10 පාදය‍ට හැරවු පසුව ද 401 ලැබෙන බව පැහැදිලිය. උදා 06: 3601810 පාදයට හරවමු….. 80X 1 = 1 81X 0= 8 82X 6= 384 83X 3= 1536 + එකතුව = 1929 ඉතිරි කොටස ලබන සතියේ දී සලකා බලමු….. {flike}

You may also like

Numbering Systems – 02