වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා Dreamweaver භාවිතය තවදුරටත්…

Testing server එකක් සාදා ගැනීම

Dreamweaver භාවිතයෙන් dynamic pages නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ නම්, ඒ සඳහා testing server එකක් අවශ්‍ය වේ. මෙය development server, staging server, production server යන ඒවා අතරින් එකක් හෝ ඔබේ පරිගණකය විය හැකිය. Testing server ෆෝල්ඩරයක් සාදා ගැනීමට පෙර, local ෆෝල්ඩරයක් හා remote ෆෝල්ඩරයක් සාදා ගත යුතුවේ. බොහෝ විට remote ෆෝල්ඩරය සඳහා යොදා ගත් settings, testing server එක සඳහාද යොදා ගත හැකිය.

 • පහත විකල්ප අතුරින් එකක් තෝරාගන්න
  • අළුත් site එකක් සඳහා Site –> New site යන්න select කරන්න
  • පවතින site එකක setup එක edit කිරීම සඳහා Site –> Manage site යන්න select කර Edit click කරන්න
 • Site definition dialog box එකෙහි Advanced tab එකෙන් Testing server යන්න තෝරන්න
 • වෙබ් application එක සඳහා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය server තාක්ෂණය තෝරාගන්න
 • Server settings අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරන්න
 • URL prefix text box එකෙහි වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට අවශ්‍ය URL එක ලබා දෙන්න. File names ඇතුළත් නොකිරීමට සැලකිලිමත් වන්න. එනම් URL prefix එකෙහි domain name එකක් හා වෙබ් අඩවියට අදාළ home directory එකෙහි subdirectories තිබියහැකි නමුත් file name එකක් තිබිය නොහැක.

Dreamweaver run වන්නේ web server එකෙහිම නම් domain name එක සඳහා localhost options භාවිතා කළ හැකිය.

 • Site එක නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවසානයේ OK හා Done click කරන්න

Testing server එක සඳහාදිය යුතු URL prefix එක පිළිබඳවැඩිදුර තොරතුරු

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී, දත්ත නිරූපණය කිරීමට හා databases හා සම්බන්ධ වීම සඳහා අවශ්‍ය වන testing server එකකට අදාළ URL prefix එකක් සඳහන් කිරීම වැදගත් වේ. URL prefix එකක් domain name එකකින් හා වෙබ් අඩවියට අදාළ home directory එකෙහි subdirectories හෝ virtual directories වලින් සමන්විත වේ.

Home directory

වෙබ් අඩවියේ domain name එකට අනුරූප වන ලෙස server එකෙහි ඇති ෆෝල්ඩරය යි. අදාළ ෆෝල්ඩරය c:\sites\company\ යැයිද එය home directory එක (එනම් domain name එකට අනුරූප වන ලෙස server එකෙහි ඇති ෆෝල්ඩරය) යැයිද  domain name එක www.mystartup.com යැයිද සිතන්න. එම අවස්ථාවේදී URL prefix එක වන්නේ http://www.mystartup.com/ වේ. අදාළ ෆෝල්ඩරය home directory එකෙහි subdirectory එකක් ලෙස ඇත්නම් එහි නමද URL එකට ඇතුළත් විය යුතුය. Home directory එක c:\sites\company\ ද, domain name එක www.mystartup.com ද වනවිට අදාළ ෆෝල්ඩරය c:\sites\company\inventory නම් URL prefix එක වනුයේ, http://www.mystartup.com/inventory/ වේ.

Dynamic pages process කිරීමට අවශ්‍ය ෆෝල්ඩරය home directory එකෙහි හෝ subdirectories වල නැතිනම් virtual directory එකක් නිර්මාණය කිරීමට සිදුවේ.

Virtual directory

URL එකෙහි තිබෙන නමුත් server එකෙහි home directory එකෙහි නොපවතින ෆෝල්ඩරයකි. Virtual directory එකක් නිර්මාණය කිරීමට URL එකේදී ෆෝල්ඩරයේ path එක සඳහා විකල්ප නාමයක් (alias) භාවිතා කළ යුතුය. Home directory එක c:\sites\company\ නම්ද, අදාළ ෆෝල්ඩරය d:\apps\inventory නම්ද, මෙම ෆෝල්ඩරය සඳහා alias එක ලෙස warehouse භාවිතා කළ විට, URL prefix එක වනුයේ, http://www.mystartup.com/warehouse/ ය.

Localhost

Dreamweaver හා web server යන දෙකම එකම system එකක පවතින අවස්ථාවකදී URL එකෙහි home directory එක වන්නේ මෙයයි. Home directory එක c:\sites\company\ වන විට, virtual directory එක warehouse වේ නම්, අදාළ web servers සඳහා භාවිත කළ හැකි URL prefixes පහත සඳහන් වේ.

Web server

URL prefix

ColdFusion MX 7 http://localhost:8500/warehouse/
IIS http://localhost/warehouse/
Apache (Windows) http://localhost:80/warehouse/
Jakarta Tomcat (Windows) http://localhost:8080/warehouse/

පවතින වෙබ් අඩවියක් Dreamweaver මඟින් edit කරගැනීම

දැනට පවතින වෙබ් අඩවියක් එය නිර්මාණය කිරීමේදී Dreamweaver භාවිතා කර නොතිබුනත්, Dreamweaver මඟින් edit කිරීම සිදු කළ හැකිය.

 • Site එක ඇතුළත් කිරීම සඳහා local ෆෝල්ඩරයක් create කරන්න.
 • පවතින site එකෙහි remote access information භාවිතා කර remote ෆෝල්ඩරයක් නිර්මාණය කරන්න. edit කිරීමට පෙර remote site එක හා connect වී files download කරගත යුතුය.
 • වෙබ් අඩවිය පෙන්වීම සඳහා, File panel (Window>Files) හී Connects To Remote Host button එක හෝ Refresh button එක click කරන්න.
 • Site එක edit කරන්න
  • site එකට අදාළ සියළුම files edit කිරීමට අවශ්‍ය නම්, site එක download කිරීම සඳහා Files panel එකෙහි root ෆෝල්ඩරය select කර, toolbar එකෙහි ඇති Get file(s) click කරන්න.
  • එක් file එකක් හෝ ෆෝල්ඩරයක් පමණක් edit කිරීමට අවශ්‍ය නම් එය download කිරීම සඳහා Files panel හි Remote view වෙතින් අදාළ ෆෝල්ඩරය තෝරාගෙන, toolbar එකෙහි ඇති Get file(s) click කරන්න.

Sites ලැයිස්තුවෙන් Dreamweaver site එකක් ඉවත් කිරීම

Sites ලැයිස්තුවෙන් site එකක් ඉවත් කිරීම මඟින් පරිගණකයේ ඇති site files ඉවත් නොවේ.
 • Site –> Manage Sites select කරන්න.
 • Site name එක select කරන්න.
 • Remove click කරන්න.
 • අවසානයේ Done click කරන්න.

Site settings import හා export කිරීම

Sites Export කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න.
 • Export කිරීමට අවශ්‍ය sites, select කර Export click කරන්න.
 • Site settings, backup කිරීමට අවශ්‍ය නම් Exporting site dialog box එකෙහි ඇති පළමු option එක තෝරා OK click කරන්න.
 • වෙනත් අය සමඟ ඔබේ settings share කිරීමට අවශ්‍ය නම් Exporting site dialog box එකෙහි ඇති දෙවෙනි option එක තෝරා OK click කරන්න.
 • Export කිරීමට අවශ්‍ය සියළුම sites සඳහා, site එක save කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථානය select කර Save click කරන්න.
 • අවසානයේ Done click කරන්න.

Sites Import කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න.
 • Import click කරන්න.
 • Import කිරීමට අවශ්‍ය Sites, select කරන්න
 • Open click කර අවසානයේ Done click කරන්න.
 • Site settings import කළ පසු Manage sites dialog box එකෙහි අදාළ sites වල නම් දැක්වෙනු ඇත.
{flike}

You may also like

Creating a web site 01
Using remote folders
Dreamweaver භාවිතය – 02