2 පාදයේ ඉලක්කමක් 10 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම,8 පාදයේ ඉලක්කමක් 10 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම ගැන අපි පසුගිය සතියේ සලකා බැලුවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා හිතනවා.අද අපි ඒ කොටසම තවදුරටත් සලකා බලමු.

16 පාදය

16 පාද‍ය සංඛ්‍යා යනු ඉලක්කම් 16 ක් පමණක් යොදා ගනිමින් නිරූපනය කරන සංඛ්‍යා වේ. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E සහ F යනු එම ඉලක්කම් දාසයයි. මෙහි
A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
F 15
16 පාදය හා 10 පාදය අතර සම්බන්ධය සොයා බලමු.

10 පාදයේ ඉලක්කමක් 16 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම

උදා 07: 1208  16 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කරමු. මෙහිදීද 1208 අදාල පාදයෙන් එනම් 8 න් ඉතිරි 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E හෝ F ( 16 පාදයේ ඉලක්කමක් ) ලැබෙන තුරු බෙදිය යුතු අතර සෑම බෙදීමකදීම ඉතිරි අගය ඒ ඉදිරියෙන් දැක්විය යුතුය. 16|1208 16|75 ==> 8 4 ==>11(B) අනතුරුව අවසාන ලබ්ධියේ (අවසාන පිළිතුර ) සිට ඉහළට රූපයේ ආකාරයට ලිවිය යුතුය. මෙහිදීද මතක තබා ගතයුතු කරුණ නම් පාදය සදහන් කිරිමයි. 4B816

16 පාදයේ ඉලක්කමක් 10 පාදයේ ඉලක්කමක් බව‍ට පත්කිරිම

ඉහත අගය ගණකරාමුවක දැක්වමු. එනම් එක් කනුවක් සදහා භාවිතා කල හැක්කේ පබළු 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 හෝ කිසිත් නොමැතිවය. උදා-4B816 Numbering Systems – 02 මෙහිදීද පෙර ගණකරාමු වල ආකාරයටම අගය සොයමු 160X 8 = 8 161X 11 (B)= 176 162X 4=1024 1024+176+1=1208 ඉහත උදාහරන‍යෙහි වු 16 පාදයේ සංඛ්‍යාව ගෙන එය නැවත 10 පාදය‍ට හැරවු පසුව ද 1208 ලැබෙන බව පැහැදිලිය. උදා: 1AF16 10 පාදයට හරවමු….. 160 X F(15) = 15 161 X A(10)=160 162 X 1= 256 431 2,8 සහ 16 පාද අතර ඇති සම්බන්ධතා ඉදිරි පාඩම් වලදී බලාපොරොත්තු වන්න…. {flike}

You may also like

Numbering Systems – 01