වෙබ් අඩවි සඳහා remote folders භාවිතය

Remote ෆෝල්ඩරයක් සාදා ගැනීම

Dreamweaver Files panel එකෙහි remote ෆෝල්ඩරය remote site යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි. Remote ෆෝල්ඩරය සාදා ගන්නා අවස්ථාවේදී upload හා download කිරීමට access method එකක් තෝරා දිය යුතුය.

 • Site –> Manage Sites select කරන්න
 • අළුත් site එකක් සාදා ගැනීම සඳහා New click කර Site select කරන්න, එසේ නැතිනම් දැනට සාදා තිබෙන site එකක් තෝරා Edit click කරන්න
 • Advanced tab select කර Remote Info category යන්න තෝරා local හා remote folders අතර files හුවමාරු කිරීමට අවශ්‍ය access method එක තෝරා දෙන්න

None:  වෙබ් අඩවිය server එකකට upload කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවේ නම් මෙය තෝරා ගන්න

FTP: FTP භාවිතයෙන් ඔබේ server එක හා සම්බන්ධ වේ නම් මෙය තෝරන්න

Local/Network:  Network ෆෝල්ඩරයක් හා සම්බන්ධ වීමට හෝ, ඔබේ පරිගණකය තුළ files store කරන්නේ නම් හෝ testing server එක පවත්වාගෙන යන්නේ නම් මෙම option එක select කරන්න

RDS (Remote Development Services): වෙබ් server එක හා සම්බන්ධ වන්නේ RDS හරහා නම් මෙය තෝරා ගන්න

Microsoft Visual SourceSafe: වෙබ් server එක හා සම්බන්ධ වන්නේ Microsoft Visual SourceSafe හරහා නම් මෙම option එක තෝරා ගන්න

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning): වෙබ් server එක හා සම්බන්ධ වන්නේ WebDAV protocolඑකහරහානම්මෙයතෝරාගන්න

FTP access සඳහා options සකස් කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න
 • අළුත් site එකක් සාදා ගැනීම සඳහා New click කර Site select කරන්න, එසේ නැතිනම් දැනට සාදා තිබෙන site එකක් තෝරා Edit click කරන්න
 • Advanced tab select කර Remote Info category යන්න තෝරන්න
 • FTP select කර FTP host name එකද ලබා දෙන්න
 • Host directory (ෆෝල්ඩරයේ) එකේ නම ද ලබා දෙන්න. මේ සඳහා ලබාදිය යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි නැතිනම්, administrator හා සම්බන්ධ වී අසා දැනගැනීමට හෝ එම කොටසට කිසිවක් ලබා නොදී සිටීමට හැකිය
 • FTP server එක හා සම්බන්ධ වීමට යොදා ගන්නා login name එක හා password එක ලබා දෙන්න
 • එය නිසි පරිදි ක්‍රියා කරන්නේද යන්න දැන ගැනීම පිණිස Test click කරන්න
 • Dreamweaver විසින් passwords save කරගනු ලබයි. Save යන option එක deselect කිරීම මඟින් remote server එක සමඟ සම්බන්ධ වන සෑම විටකම password එක නැවත නැවත ඇතුල් කිරීමට සිදුවේ.
 • Firewall configuration එකට අනුව passive FTP භාවිතා කළ යුතු නම් එය select කරන්න
 • IPv6 සහිත FTP server එකක් භාවිතා කරන්නේ නම් ‘Use IPv6 transfer mode’යන්න select කරන්න
 • Firewall එකක් භාවිතා කරන්නේ නම් ‘Use firewall’ select කර settings අවශ්‍ය පරිදි සකස් කරන්න
 • Firewall configurations අනුව අවශ්‍ය නම් ‘Use secure FTP’යන්න select කරන්න
 • තවදුරටත් server connection එකට අදාළ settings සකස් කරගැනීමට Server Compatibility select කරන්න
 • අවසානයේ OK click කරන්න

Local/Network access සඳහා options සකස් කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න
 • අළුත් site එකක් සාදා ගැනීම සඳහා New click කර Site select කරන්න, එසේ නැතිනම් දැනට සාදා තිබෙන site එකක් තෝරා Edit click කරන්න
 • Advanced tab select කර Remote Info category යන්න තෝරන්න
 • Local/Network select කරන්න, අදාළ ෆෝල්ඩරය කුමක්ද යන්න ලබා දෙන්න
 • Maintain synchronization information යන්න අනවශ්‍ය නම් deselect කරන්න
 • Files save කරන අවස්ථාවේදීම upload කිරීමට අවශ්‍ය නම් Automatically upload files to server on save යන්න select කරන්න
 • Enable file check in and check out යන්න අවශ්‍ය නම් select කරන්න
 • OK click කරන්න

WebDAV access සඳහා options සකස් කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න
 • අළුත් site එකක් සාදා ගැනීම සඳහා New click කර Site select කරන්න, එසේ නැතිනම් දැනට සාදා තිබෙන site එකක් තෝරා Edit click කරන්න
 • Advanced tab select කර Remote Info category යන්න තෝරන්න. WebDAV select කරන්න.
 • WebDAV server එකෙහි directory එක වෙත ඇති URL එක ලබා දෙන්න
 • Username හා password ලබා දෙන්න
 • Connection settings නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේදැයි බැලීමට Test click කරන්න
 • අවශ්‍ය නම් password එක save කරන්න
 • Maintain synchronization information යන්න අනවශ්‍ය නම් deselect කරන්න
 • Files save කරන අවස්ථාවේදීම upload කිරීමට අවශ්‍ය නම් Automatically upload files to server on save යන්න select කරන්න
 • Enable file check in and check out යන්න අවශ්‍ය නම් select කරන්න
 • OK click කරන්න

RDS access සඳහා options සකස් කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න
 • අළුත් site එකක් සාදා ගැනීම සඳහා New click කර Site select කරන්න, එසේ නැතිනම් දැනට සාදා තිබෙන site එකක් තෝරා Edit click කරන්න
 • Advanced tab select කර Remote Info category යන්න තෝරන්න. RDS select කරන්න.
 • Settings click කර Configure RDS server dialog box එකෙහි පහත තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න
  • Web server එක install කර ඇති host computer එකේ නම ලබා දෙන්න
  • සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය port number එක ලබා දෙන්න
  • Host directory සඳහා root remote ෆෝල්ඩරයේ නම ලබා දෙන්න
  • RDS user name එක හා password එක ලබා දෙන්න
 • Confirgure RDS server dialog box එක close කිරීම සඳහා OK click කරන්න
 • Files save කරන අවස්ථාවේදීම upload කිරීමට අවශ්‍ය නම් Automatically upload files to server on save යන්න select කරන්න
 • Enable file check in and check out යන්න අවශ්‍ය නම් select කරන්න
 • OK click කරන්න

Microsoft Visual SourceSafe access සඳහා options සකස් කිරීම

 • Site –> Manage Sites select කරන්න
 • අළුත් site එකක් සාදා ගැනීම සඳහා New click කර Site select කරන්න, එසේ නැතිනම් දැනට සාදා තිබෙන site එකක් තෝරා Edit click කරන්න
 • Advanced tab select කර Remote Info category යන්න තෝරන්න. Microsoft Visual SourceSafe select කරන්න.
 • Settings click කර Open Microsoft Visual SourceSafe database dialog box එකෙහි පහත තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න
  • Database path එක සඳහා අදාළ database එක වෙත ඇති full file path එක ලබා දෙන්න. Visual SourceSafe initialize කිරීම සඳහා භාවිතා වන srcsafe.ini file එක බවට පත් වන්නේ මෙම file එකයි
  • Project සඳහා remote site එකෙහි root ෆෝල්ඩරය ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය project එක ලබා දෙන්න
  • Username හා Password සඳහා database එක වෙත log වීමට අවශ්‍ය username එක හා password එක ලබා දෙන්න
 • OK click කරන්න
 • Files save කරන අවස්ථාවේදීම upload කිරීමට අවශ්‍ය නම් Automatically upload files to server on save යන්න select කරන්න
 • Local files open කරන අවස්ථාවේදීම server එකෙන් එම files download කිරීමට අවශ්‍ය නොවේනම්, Check out files when opening යන්න deselect කරන්න

Remote folder setup එකකදී ඇතිවන ගැටළුමඟ හරවා ගැනීම

පහත තොරතුරු මඟින් remote folders සාදා ගැනීමේදී මතුවිය හැකි ගැටළු හා ඒ සඳහා විසඳුම් ද ලබාදේ.

 • ඇතැම් proxy servers, multilevel firewalls ආදිය සඳහා Dreamweaver FTP implementations නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක නොවිය හැකිය. FTP access ආශ්‍රිතව යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් local system administrator හා සම්බන්ධ වී ඒ සඳහා විසඳුමක් ලබා ගත හැකිය
 • Dreamweaver FTP implementation සඳහා remote system එකෙහි root ෆෝල්ඩරය හා සම්බන්ධ විය යුතුය. මෙහිදී host directory එක ලෙස මෙම root ෆෝල්ඩරය ලබා දීමට මතක තබා ගන්න. Host directory එක ‘/’ ලෙස ලබා දී ඇත්නම් path එක ලබා දීමේදී  එය ඊට අනුරූප ලෙස ලබා දීමට සැලකිලිමත් වන්න
 • හිස්තැන් සඳහා _(underscore) භාවිතා කරන්න. File names හා folder names සඳහා විශේෂ අක්ෂර(special characters) භාවිතා කිරීම හැකි සෑම විටකම අවම කරන්න
 • දිගු file names නිසා ඇතැම් විට ගැටළු ඇති විය හැකි බැවින් ඒ සඳහා කෙටි නම් යොදාගන්න
 • “cannot put file” වැනි පණිවිඩයක් දිස්වුවහොත්, එය remote ෆෝල්ඩරයේ ඉඩකඩ මදි වීමක් නිසා විය හැකිය. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා FTP log එක පරික්ෂා කරන්න
FTP හුවමාරුවකදී ගැටළුවක් ඇති වුවහොත් FTP log එක පරික්ෂා කරන්න. ඒ සඳහා, Window –> Results (Windows) හෝ Site –> FTP log (Macintosh) select කර FTP log tag click කරන්න {flike}

You may also like

Creating a web site 02
Creating a web site 01
Dreamweaver භාවිතය – 02