අප මෙම tutorial එක යටතේ දී ඔබට ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම සදහා භාවිතා කල හැකි C# භාෂාව පිලිබද මූලික දැනුමක් ලබාදීමටයි. C# භාෂාවේ විශේෂතා…..
 1. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම Object oriented භාෂාවකි. Object Oriented Programming හෙවත් OOP යනු සංකල්පයන් තුනක් මත ගොඩනැගුනු ක්‍රමවේදයකි. C# භාෂාව පහත දිස්වන එම මූලික සංකල්ප තුන ඇතුලත්වන ලෙස ගොඩනගා ඇත.
  1. Encapsulation
  2. Inheritance
  3. Polymorphism
 2. මෙය Platform Independent භාෂාවකි. C# භාෂාව Platform dependent වන අතර .Net framework ,Platform Independent වේ.තවද මෙම භාෂාව Run වනුයේ .Net framework තුලය.
 3. මෙය ASP.Net වැනි relative web application නිර්මාණය සදහාද යොදාගත හැක.
 4. DataBase නිර්මානය සදහා ADO.Net සමග සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කරයි. ADO .Net යනු Active Data Object .Net වන අතර මෙම ප්‍රබල ADO.Net සමග C#.Net සංයෝජනය වී offline සහ online ලෙස DataBase නිර්මාණය කිරීමක් සිදු කරයි.
 5. මෙමගින් කාර්යක්ෂම ලෙස Console application මෙන්ම windows application නිර්මාණය කිරීම් සිදුකල හැක.
ඉහත සදහන් Application වලට යාමට ප්‍රථම අප විසින් දැනගතයුතු මූලික දේවල් කිහිපයක් පවතී. යම්කිසි පරිගණක භාෂාවක් සමග ගනුදෙනු කරද්දී ඒවායෙහි භාවිතාවන විචල්‍යයන් හෙවත් Variables ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය වේ.
 • Variable එකක් යනු
  • Variable එකක් යනු පරිගණක මතකයේ පවතින කුඩාම ඒකකයයි.
 • Variable name
  • Variable name යටතේ Data Type ගැන දැන ගත යුතුය
  • ප්‍රධාන වශයෙන් Data Type කාණ්ඩ තුනකට පහත ලෙස වර්ගීකරණය කලහැක.
   • Value type
   • Reference type
   • Pointer type
  • Value type යනු…
   • Value type කාණ්ඩ තුනකට වර්ගීකරණය කිරීමක් සිදු කරයි.
    • Simple
    • Struct
    • Enum
මේ සම්බන්ධව අපි ඉදිරි දිනවලදී සාකච්ඡා කරමු. {flike}

You may also like

HelloWorld.c
C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
විචල්‍යයන්