අ‍පි‍ ක‍ලි‍න්‍ සා‍ක‍ච්‍ඡා‍ ක‍ර‍පු‍ වි‍දි‍හ‍ට‍ ජාවා මූලික ක්‍රමලේඛන පසුබිම Java SE වේ. මෙම සංස්කරණය මගින් සපයනු ලබන විවිධ “මෙවලම්” (Tools) හා API’s භාවිතා කරමින්, වින්ඩොව්ස්, ලින්ක්ස්, සොලාරිස්,මැකින්ටොෂ් වැනි විවිධ මෙ‍හෙ‍යු‍ම්‍ ප‍ද්‍ධ‍ති‍ වල එ‍ක‍ ලෙ‍ස‍ ධා‍ව‍න‍ය‍ ක‍ල‍ හැ‍කි‍ යෙදව්ම්(applications) නිර්මාණය ක‍ර‍න්‍න‍ පු‍ලු‍ව‍න්‍.ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය භාවිතා කිරීමට මුලින්ම JDK SE භාගත කර ගත යුතුය. ජා‍වා‍ වැ‍ඩ‍ස‍ට‍හ‍න්‍ ලි‍වී‍ම‍ ස‍දහා‍ ඊ‍ට‍ම ආ‍වේ‍ණි‍ක‍ Text editor එ‍ක‍ක්‍ අ‍ව‍ශ‍්‍ය‍ නො‍වු‍න‍ද‍‍ එ‍ය‍ ප‍හ‍සු‍ ක‍ර‍න‍ JText, JPadPro වැ‍නි‍ ජා‍වා‍ text editors භා‍වි‍තා‍ ක‍ල‍ හැ‍ක‍. එ‍ය‍ම‍ද ප්‍ර‍මා‍ණ‍ව‍ත්‍ නො‍ව‍න‍ සං‍කී‍ර්ණ‍ අ‍තු‍රු‍ මු‍හු‍ණ‍ත්‍(interfaces) ස‍හි‍ත‍ ජා‍වා‍ වැ‍ඩ‍ස‍ට‍හ‍න්‍ ලි‍වී‍මේ‍දී‍ Netbeans, eclipse වැ‍නි‍ IDE භා‍වි‍තා‍ ක‍ර‍යි‍‍. Java ME වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ ‘NetBeans’ මෘදුකාංගයයි.Net Beans ප‍රි‍ග‍ණ‍ක‍ය‍ට‍ භා‍ග‍ත‍(download) ක‍ර‍ ගැ‍නී‍ම‍ ස‍ද‍හා‍ ප‍හ‍ත පි‍ය‍ව‍ර‍ අ‍නු‍ග‍ම‍න‍ය‍ ක‍ර‍න්‍න.(අ‍දා‍ල‍ වෙ‍බ්‍ අ‍ඩ‍වි‍ය‍ යා‍ව‍ත්‍කා‍ලී‍න‍ ව‍න‍ හෙ‍යි‍න්‍ රූ‍ප‍ස‍ට‍හ‍න්‍ ව‍ල‍ දැ‍ක්‍වෙ‍න‍ උ‍ප‍දෙ‍ස්‍ සු‍ලු‍ ව‍ශ‍යෙ‍න්‍ වෙ‍න‍ස්‍ වි‍ය‍ හැ‍ක‍. ‍) සැ.යු.NetBeans SE version පමණක් භාගත කර ‘Java ME’ වෙනම Plugin එකක් ලෙස එකතු කරගැනීමත ද හැකි වුවද බොහො දෙනාට තේරුම් ගත හැකි ලෙස මෙම ක්‍රමය පෙන්වා ඇත. පි‍ය‍ව‍ර‍ I: භා‍ග‍ත‍ (download) ක‍ර‍ ගැ‍නී‍ම‍ ස‍දහා‍‍ ප‍හ‍ත‍ link එ‍ක‍ භා‍වි‍තා‍ ක‍ර‍න්‍න‍.

http://netbeans.org/downloads/index.html

පි‍ය‍ව‍ර II: ලැබෙන වෙබ් පිටුවෙන් ‘Java ME’ සඳහා සහාය දක්වන සංස්කරණයට අදාල download බො‍ත්‍ත‍ම‍ ම‍ත‍ ක්‍ලි‍ක්‍ ක‍ර‍න්‍න‍. (1 රූ‍ප‍ය‍) 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පසුව ඔබට අවශ්‍ය නම් ‘Tools->Plugins’ මගින් Plugins එකතු කරගැනීම හා ඉවත් කර ගැනීම සිදුකර ගත හැක. පි‍ය‍ව‍ර III: බාගත කරගත් ‘intaller’ එක මත ඩබල් ක්ලික් කරන්න. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර IV: පලමු පියවර මේ ආකාරයට දැක්වේ. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර V: ‘Next’ ක්ලික් කල පසු පැමිනෙන ඔරකල් හී බලපත්‍ර ගිවිසුමට එකග විය යුතුය 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර VI: මීලග පියවරේදී ඔබට ‘Netbeans’ හා ‘JRE’ ස්ථාපනය කල යුතු ස්ථානය ලබා දිය හැක.’Netbeans’ වින්ඩෝස් ස්ථාපනය කල ‘partition’ එක තුලම ස්ථාපනය කල යුතු නැත.ඔබ ආධුනිකයෙක් නම් කිසිවක් වෙනස් නොකොට ‘Next’ ක්ලික් කිරීම ප්‍රමාණවත්‍ ය. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) JRE යනු Java Runtime Environment වේ. ජවා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක් කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය සලසා දෙන්නේ ‘JRE’ මගිනි.

JRE = JVM + API + Other Support Files

පි‍ය‍ව‍ර VII: ස්ථාපනය කල යුතු ස්ථානය ලබා දුන් පසු, ‘Next’ ක්ලික් කරන්න. මීලග වින්ඩොව තුලින් ‘Install’ කිරීමත යන මුලු ඉඩ ප්‍රමාණය පෙන්වයි. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර VIII: සෑම දෙයක්ම සකස් කල පසු, ‘install’ ක්ලික් කරන්න. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර IX: ‘install’ කිරීම අතරමගදී පැමිණෙන මෙවැනි ‘Confirmation Boxes’ සදහා ‘Unblock’ හෝ ‘Yes’ ලබාදෙන්න. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර X: සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව ‘intall’ වූ පසු පහත ‘finish wizard’ එක මතු වේ.මෙහි ‘ Contribute to the NetBeans project by providing anonymous usage data’ යන්න ඔබට සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය කල හැක. සක්‍රීය කල විට යම් ‘data’ ප්‍රමාණයක් හුවමාරුවන බැවින් ඔබගේ අන්තර්ජාල පැකේජය පිලිබදව ද සිතා බලන්න(For Internet Dongle users). 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර XI: ‘Finish’ ක්ලික් කොට ‘installation process’ එක අවසන් කරන්න. දැන් ඔබගේ ‘Windows Start Menu’ හෝ ‘Desktop’ තුල ඇති ‘Netbeans icon’ එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර XII: අවසානයේ ‘NetBeans’ රූපයේ ආකාරයට ‘loading’ වෙනු ඇත. 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර XIII: 5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) Netbeans ජා‍වා‍ ම‍යි‍ක්‍රෝ‍ සං‍ස්‍ක‍ර‍ණ‍ය‍ භා‍වි‍තා‍ ක‍ර‍ වැ‍ඩ‍ස‍ට‍හ‍න්‍ ලි‍ය‍න‍ ආ‍කා‍ර‍ය‍ මී‍ල‍ග‍ ලි‍පි‍යෙ‍න්‍ ස‍ල‍කා‍ බ‍ල‍මු‍. {flike}

You may also like

3.ජාවා වැඩසටහනක ක්‍රියාවලිය
1.ජාවා (Java) ප්‍රවේශය
6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition )—නෙට් බීන්ස් ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය පලමු වැඩසටහන​‍