පෙර ලිපියෙන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සියල්ල සාර්ථකව ස්ථාපනය කල පසු පහත රූපයේ ආකරයට ‘Netbeans’ load විය යුතුය. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) ක්‍රමලේකන කොටස ආරම්භ කිරීමට පෙර තවත් ‘Plugin’ එකක් ‘install’ කරගත යුතුය.එහි වැදගත්කම ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. Plugin එක install කිරීම සදහා Menu හී Tools-> Plugin යන්න. ලැබෙන වින්ඩෝවෙන් Available Plugins යන ටැබ් එක select කරගන්න. එහි search textbox සදහා ‘visual mobile designer’ ලබාදෙන්න. එවිට ලැබෙන ‘Visual Mobile Designer’ යන්නෙහි ‘checkbox’ එක ක්ලික් කර ‘Install’ විධානය ලබා දෙන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) ලැබෙන වින්ඩෝව සදහා ‘Next’ ලබා දෙන්න. I accept the terms… යන්න ක්ලික් කර නැවත Install ලබාදෙන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) සියල්ල නිවැරදිව සිදුවුනු පසු ඔබට නැවත වින්ඩෝවක් මතුවනු ඇත. ඒ සදහා ‘Finish’ ලබා දෙන්න. Netbeans close කර නැවත open කරන්න. පි‍ය‍ව‍ර I: වැඩසටහන් ලිවීමේ පලමු පියවර නව ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹ්මයි. ඒ සදහා (File->New Project) වෙත යන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර II: ලැබෙන වින්ඩෝවෙන් ‘Categories’ යන්නට Java ME ද ‘Projects’ යන්නට ‘Mobile Application’ ද select කර ‘Next’ ක්ලික් කරන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර III: ‘New Mobile Application’ වින්ඩෝවෙන් Project Name යන්නට ඔබගේ ව්‍යපෘතියෙහි නම සදහන් කර ‘Next’ ක්ලික් කරන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර IV: මෙහි සදහන් ආකාරයටම ‘settings’ සකස් කර ‘Finish’ ක්ලික් කරන්න.( Device Configuration හා Device Profile පිලිබදව වැඩි විස්තර ඉදිරි ලිපියකින් සාකච්ඡා කරමු.) 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර V: දැන් ඔබ නිරිමාණය කරගත් project එක මේ ආකාරයෙන් දිස්වනු ඇත. රූපයේ දැක්වෙන පරිදී ‘HelloMIDlet.java’ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර VI: එවිට දකුනූ පසින් ‘HelloMIDlet.java’ විවෘත වේ. එහි පහත රූපයේ පරිදී ‘Screen’ ක්ලික් කරන්න. එවිට ‘HelloMIDlet.java’ එකෙහි ‘Screen View’ එක පෙන්වයි.එහි label හා textbox සදහා ඩබල් ක්ලික් කර අවශ්‍ය අගයන් ලබා දෙන්න. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර VII: දැන් ‘Play’ ක්ලික් කරන්න.මේ සදහා යම් වෙලාවක් බලා සිතීමට සිදුවිය හැක.(පරිගනකයේ කාර්‍යක්‍ෂමතාව මත රදා පවතී). 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) පි‍ය‍ව‍ර VIII: අවසාන ප්‍රතිපලය මෙවැනි ’emulator’ එකක දැකගත හැක. 6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition ) මෙම මෘදුකාංගය ජංගම දුරකථනයකට ‘install’ කල හැකි පරිදී ‘jar file’ නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරය මීලග ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු. {flike}

You may also like

3.ජාවා වැඩසටහනක ක්‍රියාවලිය
1.ජාවා (Java) ප්‍රවේශය
4.ජාවා හි සංස්කරණ
4.ජාවා හි සංස්කරණ