මීට වසර කීපයකට පෙරIntel core i processors හඳුන්වාදුන්විට එහි “core” යන නම වෙනස්වීමකට ලක්වුනේ නැතත් එහි අභ්‍යන්තරයේ කෑපීපෙනෙන වෙනස්කම් කීපයක් සිදුවුනා. අපිපාවිච්චිකරන core i3,core i5,core i7 ඈතුලත් වෙන්නෙ මේඅ තරට. FSB නෑත්නම් Front Side Bus එකකියන්නෙIntel processors ආපූකාලේඉදන්තිබුනදෙයක්, මේකෙන් කරන්නෙprocessor එකත්motherboard එකත් අතර ලින්ක් එක Northbridge එක හරහා හදල දෙන එක.Core 2 processor එක වෙනකම් මේක තිබ්බේMotherboard එකේ, දෑන්තියෙනCore i architecture එකටඅනුවඑනCore i processor වලNorthbridge එකprocessor එකෙ ඈතුලෙමintegrate කරල තියෙන නිසා FSB එකවෙනුවටIntel QPI කියල අලුත්bus එකක් හදුන්වාදුන්නා. QPI නෑත්නම් Quick Path Interconnect Technology එකට අදහස ආවේAMD වලHyper transfer කියන technology එකෙන් කියල කියන්න පුලුවන්. QPI එකටdata write කිරීමට හාread කිරීමට වෙන වෙනම data lanes දෙකක තියෙන නිසාread and write කිරීම එකම වෙලාවෙදි කරන්න පුලුවන්(FSB architecture එකෙ තියෙන්නෙ එකdata lane එකක් නිසා එක වෙලවෙදිread and write දෙකම කරන්න බෑහෑ). QPI එක කෙලින්ම සම්බන්ද වෙන්නෙ IOH නෑත්නම් input output hub එකත් එක්ක, දෑන් තියෙන motherboard වල chipset එක කියන්නෙ IOH චිප්එකට. QPI වල speed එක මනින්නෙ GT/s නෑත්නම් Giga transfers per second කියනunit එකෙන්, speed එක බලනකොටFSB එකට සාපේක්ෂව ඒකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා.Intel වල උපරිමFSB speed එක ආවේ400MHz (12.8GT/s). ඒත් QPI වල 25.6GT/s දක්වාtransfer rate එකක් ලබාදීමට හෑකියාව තියෙනවා.Core i architecture එකෙFSB bus එක වෙනුවට තියෙනbus එකට කියන්නෙprocessor base clock එක කියල,කෙටියෙන්BCLK කියන්නෙ මේකට, Intel වලcore i processors වල default BCLK එක එන්නෙ 100MHz වලින්. පල්ලෙහඉන් තියෙනෙ රූපදෙකෙන් වෙනස ගොඩක්හොදින තේරුම්ගන්න පුලුවන්(මුලින්core 2 architecture එකහාපසුවCore i architecture එක) knwbs1.1 knwbs1.2 Processor එකේphysical memory management වලටඑහිarchitecture එකෙදීවෑදගත්ස්ථානයක්හිමිවෙනවා.Core i වලcore 2 වලනෑතිලොකුවෙනසක්memory controller unit එක processor එකඈතුලෙ integrate කිරිමෙන්කරලතියෙනව. core 2 වලදිmemory bus එකසම්බන්ධවුණේNorthbridge එකට.Core i වලදිමෙම්memory bus කෙලින්මprocessor එකත්එක්කconnect වෙනනිසාලොකු memory bandwidth එකක්ලබාගන්නපුලුවන්.Core 2 වලභවිතාකලDDR2 RAM වෙනුවටcore i වලදිDDR3 RAM භවිතාවෙනවා. Intel හිdefault DDR3 memory bus speed එක 1600MHz උනත්overclock කිරිමමගින්2333MHz(සමහරවිටමීටත්වෑඩියෙන්) දක්වාbus speed ලබාගෑනීමටහෑකියාවතියෙනව(DDR2 වලඋපරිමdefault clock එක 800MHzවේ).DDR3 භාවිතාකරන්නෙtriple channel memory නිසාහාNorthbridge එකහරහානොයෙනනිසාmemory latency එකDDR2 RAM වලටසාපේක්ෂවගොඩක්දුරටඅඩුයි. Cache memory හා core management ගෑන බලනකොට core 2 වලට වඩා ලොකු වෙනසක් අලුත් architecture එකෙන් දකින්න පුලුවන්.Core 2 Cache එක fully shared විදියට භාවිතා වුණේ නෑහැ. cores දෙකක් අතර share වීම විතරයි සිදුවුණේ. Core i වලදි මේ අඩුපාඩුව නෑතිකරල fully shared cache එකක් processor එකට ලබාදීල තියෙනව.Core 2 වලදි දකින්න ලෑබුණේ හෑම core එකකටම එකම                       clock speed එකක්. core i වල විවිධ cores වෙනස් ස්පීඩ්වලින් run කිරිමේ හෑකියාව තියෙනවා. මේ නිසාprocessor එකෙ කාර්යක්ෂමතාව වෑඩිකරගන්න Intel සමත්වෙලාතියෙනව. knwbs1.3 In-built graphics, core i architecture එක්කආපූවෑදගත්feature එකක්. Mainstream graphic card එකකperformance තරමටමperformance මේprocessor graphics වලින්අපිටගන්නපුලුවන්, නමුත්core i family එකෙසමහරprocessor වලටIn-built graphics ආවෙනෑහෑ(sandy bridge-e architecture). නමුත්නවතමIntel architecture එකවනivy bridge යනකේතනාමයෙන්හඳුන්වනprocessor වලටනෑවතත්In-built graphics integrate කරතිබෙනව. ඉහත දක්වෙන්නෙ එවනි රූපදෙකක්. Intel core i හිදී instruction set(sse4.2) හා තවත් දෑවෙනස් වුවත් ප්‍රධාන වෙනස්කම් ලෙස මේවා සෑලකිය හැකිය. මෙමගතිගුණ නිසා වර්තමානයේ දී core i processors එහි වෙලඳපොළ ආධිපත්‍ය AMD ට එරෙහිව තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. {flike}

You may also like

CPU Over Clocking – Introduction