1.ජාවා (Java) ප්‍රවේශය

ප‍ල‍වෙ‍නි‍ පා‍ඩ‍ම‍ ප‍ට‍න්‍ ගන්න කලින් එ‍ක‍ දෙ‍ය‍ක්‍ කි‍ය‍න්න‍ ඕ‍නේ‍.මේ පාඩම් සකස් කර ඇත්තේ විවිධ දැනුම් මට්ටම් වල පාඨක ඔබ පදනම්

5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) —ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය පි‍හි‍ටු‍වා‍ ගැ‍නී‍ම‍

අ‍පි‍ ක‍ලි‍න්‍ සා‍ක‍ච්‍ඡා‍ ක‍ර‍පු‍ වි‍දි‍හ‍ට‍ ජාවා මූලික ක්‍රමලේඛන පසුබිම Java SE වේ. මෙම සංස්කරණය මගින් සපයනු ලබන විවිධ “මෙවලම්” (Tools)

6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition )—නෙට් බීන්ස් ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය පලමු වැඩසටහන​‍

පෙර ලිපියෙන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සියල්ල සාර්ථකව ස්ථාපනය කල පසු පහත රූපයේ ආකරයට ‘Netbeans’ load විය යුතුය. ක්‍රමලේකන කොටස ආරම්භ

7. NetBeans First Program Making JAR( Java Micro Edition ) —නෙට් බීන්ස් ජාවා පලමු වැඩසටහනේ ‘JAR’ ගොනුවක් නිපදවා ගැනීම

පෙර ලිපියෙන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සියල්ල සාර්ථකව අවසන් කල පසු පහත රූපයේ ආකරයට ‘Application’ එක run විය යුතුය. JAR යනු