After Effects – 01

Adobe After Effects Adobe After Effects යනු motion graphics නිර්මාණය සඳහා යොදාගත හැකි Adobe සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරනලද මෘදුකාංගයකි මෙම