After Effects – 01

Adobe After Effects Adobe After Effects යනු motion graphics නිර්මාණය සඳහා යොදාගත හැකි Adobe සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරනලද මෘදුකාංගයකි මෙම

Adobe Illustrator – 01

Adobe Illustrator ප්රවේශය… ග්රැෆික් ඩිසයිනිං හෙවත් රූපක පිරිමැවුම් වලට පරිඝණක ආශ්රිත ප්රකාශන ක්රියාවලියේදී වැදගත් ස්ථානයක් හිමිවෙනවා. එහිදී සිතුවම් හා රූ

Photoshop – 04

Move Tool භාවිතා කිරීම මෙය භාවිතා වන ප්‍රධාන අවස්ථා කීපයකි ❃ object එකක් select කර ගැනීම ❃ එසේ තෝරා ගත්

Photoshop – 03

New Document photoshop භාවිතයෙන් නිර්මාණ කිරීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම යම් දෙයක් දැනගත යුතුය. photoshop යනු raster graphic මාදිලියට අයත් මෘදුකාංගයකි

Photoshop Introduction

හැඳින්වීම Adobe Photoshop යනු ජායාරූප සංස්කරණය සහ රූපමය වෙළඳ දැන්වීම් නිර්මාණය සඳහා වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගය නිවැරදි ලෙස