4.ජාවා හි සංස්කරණ

4.ජාවා හි සංස්කරණ

Sun Microsystem ආයතනය(ව‍ර්ත‍මා‍න‍යේ‍ Oracle හී‍ පරිපාලිත සමාගමක්‍ ව‍න‍) ජාවා ක්‍රමලේඛන විවිධ මාධ්‍ය(Platform) ඉලක්ක කරගනිම්න් සකස්කර ඇත. ඒවා නම්: Java Card

6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition )—නෙට් බීන්ස් ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය පලමු වැඩසටහන​‍

පෙර ලිපියෙන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සියල්ල සාර්ථකව ස්ථාපනය කල පසු පහත රූපයේ ආකරයට ‘Netbeans’ load විය යුතුය. ක්‍රමලේකන කොටස ආරම්භ